Basteira: Onomástica

Na rede

libro

Bibliografía fundamental para o estudio da onomástica de Galicia
Callaica Nomina
Fitotoponimia galega
Foro do Burgo de Castro Caldelas
Lingua e territorio
Na nosa lyngoage galega
Talasonimia da Costa sur de Galicia

lei

A oficialidade das linguas en relación coa toponimia: o caso de A Coruña
Dereitos lingüísticos
Lei 2/1998, do 3 de marzo, sobre o cambio de denominación das provincias de La Coruña e Orense. («BOE» 54, de 4-3-1998.)
Lexislación básica sobre toponimia e linguas
Ley 40/1999, de 5 de noviembre, sobre nombre y apellidos y orden de los mismos.
Toponimia de A Coruña. Decreto 189/2003, do 6 de febreiro (DOG do 25.03.2003)
Toponimia de Lugo. Decreto 6/2000, do 7 de xaneiro (DOG do 25.01.2000)
Toponimia de Ourense. Decreto 332/1996, do 26 de xullo (DOG do 29.08.1996)
Toponimia de Pontevedra. Decreto 219/1998, do 2 de xullo (DOG do 28.07.1998)
United Nations Conferences on the Standardization of Geographical Names

pluma

Algunas manifestaciones del sufijo latino -ivus, -iva en la toponimia hispánica
Algunhas cuestións sobre a antroponimia betanceira
Aproximación lingüístico-etimolóxica á toponimia de Xallas, Fisterra e Soneira
As estibadas ou estivadas. Nota etimolóxica
Cambre, Pambre e outros topónimos en -bre
Celta amba ‘agua’, conservado como apelativo en Galicia hasta el S. XII
El hidrónimo prerromano Mira
El nombre de Sariego
Estudio toponímico del ayuntamiento gallego de Cedeira
Euskera en el Alto Aragón
Galego: Evolución lingüística interna III. Onomástica”
Hidronimia paleoeuropea, una aproximación paleolítica
Hidrotoponimia da comarca de Bergantiños na documentación do Tombo de Toxos Outos: estudo lingüístico-etimolóxico
Nombres de lugar de Sobrepuerto
Proceso de construción dun inventario toponímico medieval: o Tombo de Toxos Outos
Pueblos celtas y no celtas de la Galicia antigua
Toponimia de introducción mozárabe en la Gallaecia
Toponimia de las vías romanas de Galicia
Toponimia marítima e fluvial desde o Miño a Panxón